Mahaveer infoway | 2012

S.No Name Dept
1 ANUSHA VARADHA RAGHAVAN CSE-12
2 S.B.V.NAVEENA CSE-12
3 CH SAHITHI CSE-12
4 CH.V .KRISHNA ECE-12
5 NASEER AKHTAR ECE-12
6 PENMESTSA DIVYA CSE-12
7 L.YOKESHWARAN CSE-12
8 B.Rohit
9 V.AMULYA CSE-12
10 VARSHA MUSKU ECE-12
11 P.MADHURI I.T-12
12 T.DIVYA RANI MCA-12
13 YESHWANT.S CSE-12
14 V.VIKRAMADITYA CSE-12
15 HARIVARDHAN PYARAM ECE-12
16 MUJJE.V.R.DINESH KUMAR CSE-12
17 M.RAGHAVENDRA CSE-12
18 G.SANTOSH I.T-12